From Wikipedia, the free encyclopedia

X

X mark -- X-ray transform -- X+Y -- XDH assumption -- Xiahou Yang Suanjing -- Xiaolin Wu's line algorithm -- Ximera -- Xíriga -- XP (complexity class) -- XS-3 code -- XTR -- Xuong tree -- XYZ inequality --